top of page
Anchor 1

מימון פרויקטים

מחלקת מימון פרויקטים ב- MNS היא מהמובילות בישראל, וייעצה לרבות מהחברות הבולטות בעולם בפרויקטים החשובים ביותר בתחום התחבורה, תשתיות, אנרגיה, בריאות, חינוך ועוד, בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים

מתמודדים במכרז נדרשים לגבש מדיניות להגשת הצעה אשר תיקח בחשבון הכנסות, הוצאות, מימון, ריווחיות, מתחרים, סיכויים וסיכונים, תוך שימוש בכלים מתורת המימון והמשחקים. מחלקת מימון הפרויקטים בחברה מציעה למתמודדים במכרז מגוון שירותים לבניית ההצעה האופטימלית:

ניסיון עשיר במידול פיננסי מתקדם

אופטימיזציה של הצעת המחיר ביחס לניקוד ההצעה

ניהול מו"מ מול גופים מממנים לגיוס הון

איתור כשלים במבנה המכרז

הכרות מעמיקה עם הרגולציה בענפים השונים

בחינת אפשרויות הפעולה של המתמודדים

ליווי הליכי ה- Roadshow ועבודה מול חברות הדירוג

מציאת שותפים מקומיים ובינלאומיים

PRIVATE SECTOR

אנו בעלי ניסיון רב בליווי גופים בסקטור הציבורי במגוון ענפים כגון תחבורה, אנרגיה, בינוי, ביטחון, התפלות, חינוך ועוד.

אנו מתמחים ברתימת הסקטור הפרטי לביצוע מיטבי של פרוייקטים ציבוריים, בין השאר בתחומים הבאים:

ניהול סיכונים - הערכת וסקירת הסיכונים הנכללים בפרוייקט, סיכונים תזרימיים, מימוניים, רגולטוריים ועוד.

תורת המכרזים - ניתוח התחרות ויצירת אופטימיזציה, תוך שימוש בכלים ומתודולוגיות ייחודיות שפיתחנו.

ייעול פיננסי - עיצוב מנגנונים פיננסיים, בניית מודל פיננסי תומך החלטות, מעקב שוטף אחר הליכי התחשבנות עם הזכיין ועוד.

סקטור ציבורי

ההיכרות המעמיקה שלנו עם הסקטורים השונים לאורך השנים, מאפשרת לנו לייעץ לגופים המממנים בקבלת החלטות מימון או השקעה לאורך חיי הפרויקט

ניתוח סיכונים וחשיפות - בחינה והערכה של סיכונים חוזיים, פיננסיים, רגולטוריים, ביקושים ועלויות.

ניתוח מערך הסכמים - ניתוח הסכמי המימון, הסינדיקציה, הזיכיון וקבלני משנה.

ניתוח המודל הפיננסי - Model Audit, תרחישי רגישות ויכולת החזר חוב.

ניהול וליווי התקשרויות - ביצוע וליווי שוטף מטעם המזמין על התנהלות הזכיין בהיבט הכלכלי/פיננסי בתקופת ההקמה ובתקופת ההפעלה של הפרויקט.

סקטור פיננסי
bottom of page