top of page
Anchor 1

מימון תאגידי ובנקאות השקעות

לאורך השנים אנו עוזרים ללקוחותינו, בארץ ובעולם, בנושא מימון תאגידי, עסקאות מורכבות, משאים ומתנים והליכי מיזוגים ורכישות.

אנו מעמידים את כל הידע הנצבר, יחד עם מערך הקשרים הענף של החברה, על מנת לקדם את האינטרסים של לקוחותינו.

הובלת הליכי Roadshow - יחד עם הלקוח, אנו מכינים את החומרים הנדרשים לפנייה לשווקים הפיננסיים ולמשקיעים פוטנציאליים, לצורך גיוס הון וחוב.

ביצוע בדיקת נאותות - בשיתוף עם עורכי דין ומומחים אחרים, אנו מרכזים את הליכי בדיקת הנאותות, תוך ניתוח מכלול ההיבטים הכלכליים-עסקיים בעסקה.

הערכת שווי - תוך שימוש במתודולוגיות מקובלות ועדכניות אנו מבצעים הערכות שווי לעסקים, אשר משמשות את הצדדים למו"מ על העסקה.

חוות דעת כלכליות - השילוב בין הידע הכלכלי לעולם המשפטי מציב אותנו בעמדה ייחודית למתן חוות דעת בניירות ערך, תביעות ייצוגיות, יישוב סכסוכים והערכת נזקים. חוות הדעת ניתנות הן להליכים משפטיים והן במסגרת הליכי גישור או בוררות.

ליווי דירקטוריונים - אנו מלווים באופן תדיר דירקטוריונים וועדות בלתי תלויות בעסקאות החורגות ממהלך העסקים הרגיל כגון: מיזוגים ורכישות, עסקאות בעלי עניין, מציאת שותפים ומימוש נכסים.

ליווי הליכי דירוג - מומחיות החברה בתחום גיוס החוב בארץ ובעולם מעניקה ערך מוסף רב בהליכי דירוג והנפקת אגרות חוב (ציבוריות ופרטיות).

חברות והשקעות פוטנציאליות - סיוע בהליך מציאת חברות ונכסים פוטנציאליים להשקעה.

גיוס חוב פרטי - אנו מובילים הליכי גיוס חוב החל מבניית מבנה אופטימלי לגיוס, דירוג, ליווי תהליך הכנת תשקיף ועד ל-Roadshow.

פתרונות פיננסים למבנה הון אופטימלי - ליווי וייעוץ בתהליך אופטימיזציה למבנה ההון של הלקוח.

ליווי תהליכי מיזוגים ורכישות - הובלה וליווי של לקוחותינו בעסקאות מיזוג ורכישה. החל מפתיחת חדרי מידע דיגיטליים, עובר לניהול הדיאלוג התחרותי עם המתמודדים ועד לליווי במשא ומתן לקראת סגירת העסקה.

איתור משקיעים - סיוע בהליך בחירת ומציאת משקיעים פוטנציאליים להשקעות הון.

הנפקות ציבוריות - ייעוץ לאורך כל הליך ההנפקה, משלב בחירת החתמים, משא ומתן אודות הקובננטים והמבנה המימוני ועד לגיוס בפועל.

PRIVATE SECTOR
סקטור פיננסי
bottom of page