top of page

חדלות פירעון ושיקום חברות

בשנים האחרונות אנו ממוצבים כגוף המוביל בארץ בהסדרי חוב וחדלות פירעון. מתוקף כך אנו מלווים בשנים האחרונות את מרבית הסדרי החוב בארץ. אנו מייעצים בתחום זה לחברות המצויות בקשיים, לנושים של חברות אלו וכן ממונים כבעלי תפקיד מטעם בית המשפט.

ליווי לאחר הסדר

ליווי החברה כיועצים או כמשקיפים, לטובת

בדיקת התממשות ההסדר ומעקב אחר הצלחת החברה בהוצאת התוכנית העסקית לפועל, בקרת עמידה בקובננטים ובנקודות קריטיות לאורך תקופת ההסדר.

מבנה הון חוב

התאמת מבנה החוב של החברה למצב החדש,

בניית הסדר חוב המתאים ליכולות החברה בשנים הקרובות תוך שמירה על איתנותה הפיננסית,

סיוע בקביעת הבטוחות וקובננטים פיננסים.

משא ומתן

בניית אסטרטגיית מו"מ, ליווי המו"מ ומציאת פתרונות לדרישות שונות ולשינויים בהתאם ליכולת הפיננסית של החברה, כולל הקמת חדרי מידע וניהול הליך הכנסת משקיעים ומימוש נכסים.

 ניתוח כלכלי מעמיק של החברה

לימוד מעמיק ומקיף של פעילות החברה תוך התמקדות בבחינת שווי הנכסים, האפשרויות למכירתם, בניית תזרים מזומנים וכן ניתוח מצבת ההתחייבויות של החברה לרבות נכסים משועבדים וערבויות.

bottom of page