top of page

ניהול מכרזים ופרויקטים

 הניסיון הרב שלנו בתחום המכרזים וההתקשרויות, בשילוב הידע הרחב שלנו אודות הסקטור הציבורי, מספק לנו מגוון רחב של כלים לצורך מתן פתרונות אופטימאליים הן לייעול תהליכים במכרזים, הן בכתיבת חבילת מסמכי המכרז על כלל חלקיו והן בניהול הליך ההתקשרויות ויישומו של הפרויקט בפועל

ניהול פרויקטים

ניהול שוטף, בקרה ופיקוח על ביצוע ההתקשרות בפרויקט, לרבות מענה לסוגיות חוזיות המתעוררות כחלק מההתנהלות השוטפת, ביצוע הליכי בקרה ופיקוח בפרויקט, אחריות על סנקציות ותמריצים, מעקב התחשבנויות ועוד.

כתיבת וליווי הליך מכרזי

אספקת שירותי חבילה כוללת.

כתיבת מסמכי המכרז על כלל חלקיו, לרבות: אפיון צרכי הלקוח, כתיבת ההזמנה, ההסכם המפרטים והנספחים. ליווי ההליך המכרזי, לרבות: כנס ספקים, הגשת הצעות, בדיקת הצעות והכרזה על זוכה. 

התייעלות במכרזים

הליך המבוצע לניתוח ובחינת בעיות וחסמים במכרזים; אפיון דרישות לא תואמות; הליכי התקשרויות ובעיות ריכוזיות בתחום הרכש, הספקים ונותני השירותים; בחינת שיטות ההתקשרות ואופטימיזציה של הליכים מכרזיים.

bottom of page