top of page
Anchor 1

ההיכרות העמוקה שלנו עם השוק הישראלי והבנת הדינמיקה של התחרות בו מאפשרת לנו לגבש אסטרטגיה שלמה עבור כל פעולה

אסטרטגיה וטכנולוגיה

איתור ומימוש מנועי צמיחה

גיבוש תכנית אסטרטגית תאפשר איתור מנועי צמיחה פוטנציאליים לחברה ותנתב את הדרך להגשמתם

הרחבת הפעילות הקיימת - גיבוש תכנית להגדלת הפעילויות הקיימות באמצעות כניסה לשווקים גיאוגרפיים חדשים ופניה לקהלי יעד חדשים.

התרחבות לתחומים משיקים - איתור תחומים משיקים לחברה וגיבוש תכנית לחדירה.

התרחבות לרוחב שרשרת הערך (אינטגרציה אופקית) רכישה/ מיזוג עם מתחרים בכדי להביא לסינרגיה בין הצדדים ולשיפור ביעילות.

התרחבות במעלה שרשרת הערך (אינטגרציה אנכית) - רכישת ספקים/מפיצים, יצירת סינרגיה בין שלבים שונים בשרשרת הערך.

איתור ומימוש מנועי צמיחה

ניתוח אסטרטגי של החברה יאפשר מציאת נקודות להגברת היעילות ומבנה העלויות ובכך לשפר את רווחיות החברה

הגברת היעילות התפעולית/ביצועית - באמצעות ניתוח מעמיק של עלויות החברה יאותרו נקודות החוזק והחולשה ויעדים לשיפור.

מציאת נקודת אופטימום - מימוש מנועי הצמיחה והגדלת פעילות החברה תאפשר ניצול יתרונות לגודל והגדלת הריווחיות עד לנקודת הייצור האופטימלית.

קביעת מבנה הון אופטימלי - קביעת מבנה הון אופטימלי לחברה יאפשר הגדלת התשואה להון של בעלי המניות תוך ניהול רמת הסיכון.

רכישת ספקים - ניהול וטיוב הרכש יאפשר שיפור בריווחיות הגולמית של החברה 

שיפור רווחיות והתשואה להון

תכנית אסטרטגית מגובשת נותנת מענה למגוון של סוגיות/איומים ייחודיים אשר עלולים לעמוד מול חברה:

כניסה לתחומים חדשים

כניסת מנכ"ל חדש

שינוי מהותי בשוק

כניסה לשווקים חדשים

החלפת בעל שליטה

כניסת מתחרה חדש/זול

סוגיות רגולטוריות

מתן מענה לסוגיות ייחודיות
bottom of page