top of page
Anchor 1

ההיכרות העמוקה שלנו עם השוק הישראלי והבנת הדינמיקה של התחרות בו מאפשרת לנו לגבש אסטרטגיה שלמה עבור כל פעולה

אסטרטגיה וטכנולוגיה

Anchor 2

איתור ומימוש מנועי צמיחה

גיבוש תכנית אסטרטגית תאפשר איתור מנועי צמיחה פוטנציאליים לחברה ותנתב את הדרך להגשמתם

הרחבת הפעילות הקיימת - גיבוש תכנית להגדלת הפעילויות הקיימות באמצעות כניסה לשווקים גיאוגרפיים חדשים ופניה לקהלי יעד חדשים.

התרחבות לתחומים משיקים - איתור תחומים משיקים לחברה וגיבוש תכנית לחדירה.

התרחבות לרוחב שרשרת הערך (אינטגרציה אופקית) רכישה/ מיזוג עם מתחרים בכדי להביא לסינרגיה בין הצדדים ולשיפור ביעילות.

התרחבות במעלה שרשרת הערך (אינטגרציה אנכית) - רכישת ספקים/מפיצים, יצירת סינרגיה בין שלבים שונים בשרשרת הערך.

איתור ומימוש מנועי צמיחה

ניתוח אסטרטגי של החברה יאפשר מציאת נקודות להגברת היעילות ומבנה העלויות ובכך לשפר את רווחיות החברה

הגברת היעילות התפעולית/ביצועית - באמצעות ניתוח מעמיק של עלויות החברה יאותרו נקודות החוזק והחולשה ויעדים לשיפור.

מציאת נקודת אופטימום - מימוש מנועי הצמיחה והגדלת פעילות החברה תאפשר ניצול יתרונות לגודל והגדלת הריווחיות עד לנקודת הייצור האופטימלית.

קביעת מבנה הון אופטימלי - קביעת מבנה הון אופטימלי לחברה יאפשר הגדלת התשואה להון של בעלי המניות תוך ניהול רמת הסיכון.

רכישת ספקים - ניהול וטיוב הרכש יאפשר שיפור בריווחיות הגולמית של החברה 

שיפור רווחיות והתשואה להון

תכנית אסטרטגית מגובשת נותנת מענה למגוון של סוגיות/איומים ייחודיים אשר עלולים לעמוד מול חברה:

כניסה לתחומים חדשים

כניסת מנכ"ל חדש

שינוי מהותי בשוק

כניסה לשווקים חדשים

החלפת בעל שליטה

כניסת מתחרה חדש/זול

סוגיות רגולטוריות

מתן מענה לסוגיות ייחודיות
bottom of page